Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE

Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi mamy styczność na rynku, powinno być priorytetem naszego działania. Dotyczy to konsumentów kupujących nasze produkty, społeczności, na obszarze których działamy, a także naszych konkurentów i dostawców. Za zobowiązaniem do uczciwości stoi także obowiązek przestrzegania prawa w każdym obszarze, w którym prowadzimy działalność. Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem, standardami i regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej PGE. Każdy pracownik powinien znać i przestrzegać przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji, właściwych dla jego zakresu obowiązków służbowych.

Przestrzegamy prawa. Wszyscy pracownicy Grupy PGE przestrzegają obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, a także postępują zgodnie z zasadami etyki. Nasze relacje budujemy na obustronnym zaufaniu oraz odpowiedzialności i szacunku.

Przestrzegamy zasad ochrony konkurencji. Wierzymy, że uczciwa konkurencja jest niezbędnym czynnikiem efektywności gospodarczej. Wszystkie porozumienia z naszymi konkurentami realizowane w sposób zapewniający zgodność z zasadami ochrony konkurencji. Nie prowadzimy działalności w sposób ograniczający lub eliminujący uczciwą konkurencję, przestrzegamy przepisów antymonopolowych oraz działamy zgodnie ze standardami biznesowymi, spełniającymi oczekiwania klientów i opinii publicznej. Uważamy, że firmy działające na uczciwych i przejrzystych zasadach są cenione przez konsumentów i tworzą wartość dla swoich akcjonariuszy.

Nie popieramy nielegalnego obrotu pieniędzmi. Nasze działania są transparentne, nie angażujemy się w transakcje oraz współpracę z podmiotami, których działania budzą wątpliwości. Mamy na względzie, że fundusze pochodzące z niejasnych źródeł mogą być owocem przedsięwzięć, takich jak akty terrorystyczne, handel narkotykami i ludźmi lub obchodzenie przepisów podatkowych.

Jak to robimy?

Nasza zasada: NIE TOLERUJEMY KORUPCJI ORAZ NIEUCZCIWYCH ZACHOWAŃ

W GK PGE stosujemy zasadę „zero tolerancji” dla łapówek i innych form korupcji. Nie wręczamy ani nie przyjmujemy niestosownych korzyści majątkowych, osobistych lub innych, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe wynagrodzenie. Niewłaściwą korzyścią jest taka korzyść, która może zostać uznana za łapówkę dla otrzymującego, wręczoną po to, aby realizował on swoje obowiązki służbowe w sposób oczekiwany przez wręczającego korzyść majątkową. Na tego rodzaju zakazaną korzyść może składać się gotówka, prezent, podróż o charakterze rozrywkowym lub wypoczynkowym lub usługi innego rodzaju.

Uczciwie obchodzimy się z majątkiem firmy. Zasoby firmy powierzone pracownikowi stanowią własność GK PGE i jako narzędzie pracy powinny być wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi. Osobą uprawnioną do korzystania z nich jest wyłącznie pracownik GK PGE.

Ostrożnie podchodzimy do kwestii prezentów lub zaproszeń. Prezenty lub zaproszenia, których wartość jest wyższa, niż akceptuje się w naszej firmie, mogą być przyjęte od osób trzecich jedynie pod warunkiem udzielenia wyraźnej zgody przez przełożonego. To samo dotyczy wręczenia przez pracownika GK PGE prezentu lub zaproszenia. Należy być świadomym ryzyka, że granica tego, co może być akceptowalne, jest łatwa do przekroczenia.

 Unikamy konfliktu interesów. Pracownicy powinni unikać inwestowania, angażowania się oraz dodatkowego zatrudnienia w firmach będących klientami, dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi GK PGE, a przede wszystkim konkurentami, aby nie doprowadzić do konfliktu interesów w stosunku do GK PGE.

Jak to robimy?

Nasza zasada: ODPOWIEDZIALNIE OBCHODZIMY SIĘ Z INFORMACJAMI FIRMOWYMI

W Grupie Kapitałowej PGE chronimy wartość biznesową naszych informacji, koncepcji i pomysłów. Źródłem innowacyjnych projektów, koncepcji i pomysłów, które wykorzystujemy w pracy, są praca, wiedza, doświadczenie i kreatywność. Sposób wykorzystania i udostępniania tych informacji może zwiększyć ich wartość dodaną dla przedsiębiorstwa lub im zaszkodzić. Aby strzec tej cennej wartości, musimy stosować określone sposoby dokumentowania, chronienia, przetwarzania i zabezpieczania naszych zastrzeżonych informacji i pomysłów. W szczególności musimy zabezpieczać informacje przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym oraz zmianą, utratą czy zniszczeniem. Właściwe zabezpieczenie takich danych ułatwia ochronę i przyczynia się do rozwoju naszej działalności.

Jak to robimy?