Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
 • Budowa obiektów układu nawęglania Nowego Bloku w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów,
 • Budowa estakad technologicznych wraz z układem transportowym gipsu,
 • Rekultywacja – rozbudowa układu hydrotechnicznego terenu prowadzonego odzysku odpadów paleniskowych,
 • Budowa wytwornicy pary,
 • Zabudowa wymiennika ciepłowniczego 90 MWt na bloku nr 4,
 • Demontaż urządzeń technologicznych i obmurza kotła bloku nr 10,
 • Adaptacja budynku maszynowni i odtworzenie obiektów znajdujących się w obrębie wyłączonych z ruchu bloków 8 - 10,
 • Wykonanie modernizacji magistrali przemysłowej od siódmej komory do zasobnika Szczelinowego,
 • Odtworzenie zabezpieczeń antykorozyjnych estakady zewnętrznej,
 • Usługi demontażu i montażu izolacji do przeprowadzenia prac na urządzeniach mechanicznych bloku nr 2,
 • Blok nr 1,2,3 - wymiana włączników nn w rozdzielniach BFA, BFC, BJG,
 • Odtworzenie elewacji południowej oraz pokrycie dachu magazynu części zamiennych,
 • Prace odtworzeniowo-remontowe układu ciśnieniowego i armatury kotła bloku nr 2 oraz prace odtworzeniowo-remontowe układu głównego kondensatu i wody zasilającej wraz z regeneracją nisko i wysokoprężną bloku nr 2,
 • Remont transformatora blokowego typ TNEPD 270000/110,
 • Wymiana systemu sterowania chłodni kominowych.

Ponadto:

 • Wykonanie usług w zakresie bieżącego utrzymania  ruchu i remontów urządzeń w latach 2017-2019,
 • Przystosowanie obiektów kotłowni i nawęglania do zmywania wodą (bloki 1-6),
 • Wymiana zbiorników wody zasilającej na blokach 1, 2 i 3 w latach 2017-2019,
 • Całodobowa obsługa urządzeń gospodarki olejowej oraz całodobowym serwisie olejowym urządzeń,
 • Prace odtworzeniowo-remontowe urządzeń pomocniczych turbiny bloku nr 2
 • Prace odtworzeniowo-remontowe na urządzeniach pomocniczych bloku nr 1 w zakresie układów:odprowadzania popiołu dennego, regeneracji wyskokoprężnej, silników elektrycznych.

Spawanie wstawionych rur na ścianie zewnętrznej sita podgrzewacza rurowego powietrza na stronie pierwotnej.

 • Wykonanie 12 remontów bieżących:

K1, K2, K3, K4, K5, K6.

 • Wykonanie 3 remontów awaryjnych:

2 x K3 oraz K6.

Remonty średnie bloków 1,4,5,6 wg harmonogramu zostały przekształcone w remonty bieżące.

Ponadto:

 • Montaż kontenerowych stacji transformatorowych dla zapewnienia energii elektrycznej dla wykonawcy bloku nr 11,
 • wymiana rurociągu DN350 (magistrala ciepłownicza) od kanału energetycznego K7 do zasobnika szczelinowego,
 • wymiana zasuw prętowych podajników węgla – część elektryczna,
 • całodobowa obsługa gospodarki olejowej,
 • odtworzenie napędów taśm przenośników taśmowych w układzie odpopielania,
 • odtworzenie układu odprowadzenia popiołu dennego bloków 1-3 do zbiorników retencyjnych popiołu.

 

Zasuwy prętowe podajników węgla.

Siłowniki sterujące otwarciem/zamknięciem sekcji zasuw prętowych podajników węgla.

 • Wykonanie remontów średnich bloków energetycznych nr 1 i 3.
 • Przełożenie instalacji elektrycznych i technologicznych na nowej estakadzie maczki kamiennej.
 • Zmiana trasy czynnych kabli energetycznych i strerowniczych biegnących do rozdzielni znajdujących się na zapleczu Oddziału Elektrowni Turów.
 • Rezerwowy układ wody chłodzącej dla potrzeb sprężarkowni odpopielania.
 • Modernizacja kotła nr 1 w zakresie zasuw prętowych podajników węgla.
 • Dostosowanie ściany wschodniej magazynu gipsu MG-1 do możliwości deponowania gipsu z uwzględnieniem jego właściwości fizykochemicznych,
 • Odtworzenie funkcjonalności przenośnika TZ-24 i zwałowarki ZW-3 na potrzeby budowy ziemnego magazynu gipsu.
 • nurniki 591

  Modernizacja kotła w zakresie nurników w separatorach cyklonowych

  Remont kapitalny bloku nr 6,
 • Modernizacja kotła nr 6 w zakresie:                     
  - nurników w separatorach cyklonowych,
  - rusztu komory paleniskowej,
  - połączenia kanałów powietrza pierwotnego ze skrzynią,
  - zasuw prętowych podajników węgla,
 • Remont średni bloku nr 5,
 • Modernizacja kotła nr 5  zakresie:                     
  - zawieszeń separatorach cyklonowych,
  - zasuw prętowych podajników węgla,
  - rozdzielaczy pod silosami maczki wapiennej.
 • Przygotowanie Elektrowni Turów do pracy po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 10, demontaż elektrofiltru oraz urządzeń bloku nr 10, demontaż urządzeń odpopielania bloków 8-10, demontaż urządzeń IV etapu nawęglania oraz konstrukcji nośnej IV galerii nawęglania,
 • Przygotowanie terenu budowy do nowego bloku -  rozbiórka obiektów kolidujących z budową nowego bloku,
 • Przebudowa estakady rurociągów mączki kamienia wapiennego,
 • Modernizacja systemu klimatyzacji w Budynku Usług Remontowych" w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów,
 • Układ rozmrażania wagonów z kamieniem wapiennym,
 • Wykonanie prac związanych z montażem i demontażem instalacji do przeprowadzenia testów badających możliwość obniżenia emisji rtęci z bloku nr 1 w Elektrowni Turów, przy zastosowaniu należącej do firmy ALSTOM Power Sp. z o.o. pilotowej instalacji testowej Mer-Cure,
 • Przebudowa osadnika żużla w celu dostosowania do magazynowania gipsu,
 • Wymiana koszy grzejnych gorącego końca, obrotowego podgrzewacza powietrza kotła nr 5,
 • Prace porządkowe na terenie bloków 1-6, usuwanie zagrożeń pożarowych z ław kablowych oraz pomieszczeń nawęglania.
 • Rama główna zmodernizowanej zasuwy prętowej 591

  Rama główna zmodernizowanej zasuwy prętowej

  Zmiana konstrukcji kanałów tłocznych wentylatorów powietrza pierwotnego i wtórnego na blok nr 2.
 • Modernizacja układu wody do instalacji nawilżania popiołu ze zbiorników retencyjnych.
 • Prace rozbiórkowe budynków i budowli - uwolnienie terenu pod IOS 4-6.
 • Kolektor 1,2 Mpa - wykonanie nowego połączenia kolektora północnego z kolektorem południowym w rejonie bloku nr 6.
 • Modernizacja rurociągów parowych 1,2 Mpa do odbiorców ciepła - PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów oraz pralnia "ELBEST" sp. z o.o.
 • Modernizacja kotła nr 3 w zakresie wykonania oprzyrządowania rurociągów głównych do pomiarów i badań diagnostycznych.
 • Odtworzenie zużytego samojezdnego przenośnika popiołowego PS-2.
 • Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji w Budynku Usług Technicznych oraz nastawni Stacji Uzdatniania Wody.
 • Wymiana dmuchaw popiołu dennego dla bloków 1 i 2.
 • Blok 2 - system monitoringu i regulacji układów zawieszenia elementów kotła energetycznego.
 • Dostosowanie obwodów wyprowadzania mocy do wymogów PSE na bloku nr 3.
 • Modernizacja kotła nr 4 w zakresie rusztu komory paleniskowej.
 • Prace montażowe związane z modfernizacją układu pneumatycznego odprowadzania popiołu dennego bloków 1-2.
 • Wymiana rurociągu DN900 ze zbiornika Zatonie.
 • Przygotowanie Elektrowni Turów do pracy po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 9, demontaż elektrofiltra oraz urządzeń bloku nr 9.
 • Modernizacja kotła nr 2 i 3 w zakresie:                     
  - wymiany kolan rurociagów pary wtórnie przegrzanej,
  - głowic napędowych i napinających przenośników węgla ściany tylnej,,
  - zasuw odcinajacych za podajnikami obrotowymi węgla,

 • Prace porządkowe na terenie bloków 1-6, usuwanie zagrożeń pożarowych z ław kablowych oraz pomieszczeń nawęglania.
 • Modernizacja kotła nr 4-6 w zakresie układu podawania złoża.
 • Modernizacja kotła nr 1 w zakresie wykonania oprzyrządowania rurociągów głównych do pomiarów i badań diagnostycznych.
 • Modernizacja instalacji zraszania przenośników popiołowych do pompowni wód ściekowych rekultywacji do W-III.
 • Modernizacja układu wody do potrzeb odpopielania.
 • Nawęglanie - bunkier szczelinowy - montaż suwnicy wraz z torem jezdnym na poz. 15m.
 • Modernizacja kotła nr 1 w zakresie stacji BTG zaworów bezpieczeństwa pary wtórnej "zimniej szyny" i schładzacza pary wtórnie przegrzanej.
 • Modernizacja kotła nr 1 w zakresie przebudowy kanałów spalin na odcinku kocioł-elektrofiltr.
 • Prace porządkowe na terenie bloków 1-6, usuwanie zagrożeń pożarowych z ław kablowych oraz pomieszczeń nawęglania.
 • Wymiana płyt korytkowych wraz z pokryciem na dachu budynku maszynowni.

  Wymiana płyt korytkowych wraz z pokryciem na dachu budynku maszynowni na blokach 5-7.
 • Odtworzenie estakady zbiorczej.
 • Modernizacja sprężarkowni w zakresie zakupu i montażu dwóch filtrów samoczyszczących.
 • Modernizacja kotła na bloku nr 2 w zakresie:                     
  - obmurza,
  - przebudowy kanałów spalin na odcinku kocioł-elektrofiltr,
  - zasuw prętowych podajników węgla,
  - wymiany kolan pary wtórnie przegrzanej i zaworów bezpieczeństwa na zimnej i gorącej szynie.

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
 • Budowa zbiornika retencyjnego ZbR-3 w PGE GiEK S.A Oddział KWB Turów,
 • Odwodnienie podłoża pod zwałowisko wewnętrzne w rejonie pompowni T II/4,
 • Zbiorniki retencyjne w rejonie oczyszczalni nad potokiem Ślad (ZbR-6.1),
 • Komunikacja i odwodnienie powierzchniowe w rejonie dolnej części V pochylni (Etap II),
 • Układ komunikacyjny przy pompowni T-7,
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej PT-750 o III sekcję 20/6kV 1x 8MVA,
 • Demontaż przenośników dolnej V pochylni,
 • Wykonanie stacji kontenerowych i szaf sterowniczych do zasilania przenośnika A 9.2 i A 9.5 (C 8.4),
 • Usuwanie zniszczonej konstrukcji stalowej urządzeń układu KTZ,
 • Wykonanie remontów pomp i przekładni
 • Rozbiórka przenośnika TW 3.6,
 • Przebudowa części mostu o konstrukcji stalowej na filarach żelbetowych przy sortowni węgla - oddział g-4,

Ponadto:

 • Wykonywanie remontów, przeglądów, konserwacji i utrzymanie sieci ciepłowniczej, wodnej, kanalizacyjnej oraz wentylacji i klimatyzacji,
 • Wykonywanie remontów czerpaków, płyt gąsienicowych, praz spawalniczych konstrukcji stalowych maszyn podstawowych oraz przenośników taśmowych.

Wykonany pomost.

 • Remont przekładni,
 • Dostawa asortymentu: pomostów ruchomych cz.I i cz.II i pomost poziomy nr 2.
 • Przekładnie po remoncie.

  Przekładnie po remoncie.

  Remont bębnów koparkowych i przenośnikowych.
 • Remont przekładni,
 • Remont urządzeń hydrauliki siłowej,
 • Remont czerpaków, płyt gąsienicowych, pomp i silników głębinowych, pomp stacjonarnych i zatapialnych, regeneracji przewodów zasilających, prac spawalniczych konstrukcji stalowych maszyn.
 • wykonywanie koła czerpakowego 591

  Wykonywanie koła czerpakowego

  Dostawa koła czerpakowego koparki SchRs-1200M.
 • Rozbiórka części przenośnika TW6.
 • przekładnia napędu taśmy przenośnika T11

  Przekładnia napędu przenośnika po remoncie

  Remont przekładni w zakresie mocy do 320.

 • Wykonanie remontu łamacza węgla.

 • Wykonywanie usługi obróbki skrawaniem.

 • Remont bębnów koparkowych i przenośnikowych.

 • Remont bębnów koparkowych i przenośnikowych.
 • Remont czerpaków R12 OM.
 • Dostawa osi wg rys. K301-313103.

Przekładnia po remoncie

 • Remont bębnów koparkowych i przenośnikowych,
 • Remont przekładni
 • Remont czerpaków R12 OM 
 • Dostawa sworznia.

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole

2017
2016
2015
2014
 • Remont kanałów powietrza i spalin oraz obrotowych podgrzewczy powietrza LUVO 1-3 w ramach remontów planowych i bieżących w latach 2016/2017,
 • Remont pyłoprzewodów w latach 2016/2017,
 • Wykonanie napraw części ciśnieniowej i paleniskowej kotłów BP-1150 nr 1-4 w ramach bieżącego utrzymania ruchu,
 • Remonty urządzeń zespołów młynowych,
 • Demontaż rozdzielni RT 313.
 • Rekonstrukcja odtworzeniowa dysz i rur pyłowych na kotle nr 4

  Rekonstrukcja odtworzeniowa dysz i rur pyłowych na kotle nr 4.

  Remont pyłoprzewodów w zakresie PRP i BUR.
 • Odtworzenie kompensatora spalin za ECO bloku nr 3 i 4.
 • Rekonstrukcja rurociągów na ssaniu pomp wody procesowej bloków 1-4.
 • Remont komory paleniskowej kotła BP-1150 bloku nr 1 i 4 w ramach remontu planowego.
 • Rekonstrukcja odtworzeniowa dysz i rur pyłowych na kotle nr 4,
 • Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych na estakadach.
 • Remont K3IMG_8139 591 x394

  Remont kotła nr nr 3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

  Wykonanie napraw części ciśnieniowej i paleniskowej kotłów BP-1150 nr 1-4 w ramach działań profilaktycznych i usuwania awarii,
 • Remont pyłoprzewodów kotlów BP- 1150 bloków nr 1,2,3,4 w remontach planowych i awaryjnych,
 • Bieżące utrzymanie ruchu urządzeń i instalacji odpopielania,
 • Modernizacja układu doprowadzenia skroplin parowych z wymienników do obiegów wodno-parowych bl. 3 i 4,
 • Remont komory paleniskowej kotła nr 2,
 • Wymiana 34 szt. zaworów ręcznych na zawory sterowane automatycznie,
 • Remont armatury kotłów, rur WP i WT oraz SP i NP,
 • Rekonstrukcja odtworzeniowa rur i dysz pyłowych w skrzyni palnikowej palnika pyłowego kotła nr 3,
 • Na wykonanie remontu kotła nr 3 w zakresie ekranów i części paleniskowej,
 • Odtworzenie poszycia stołu rozładowczego wywrotnicy wagonowej,
 • Wymiana chłodnic destylatu na blokach 2 i 3.

 

 • Remont pyłoprzewodów kotłów 1-4 w remontach planowych i awaryjnych,
 • Remonty awaryjne urządzeń zespołów młynowych,
 • Remont armatury kotłów, rurociągów WP i WT oraz SP i NP,
 • Remont komory paleniskowej kotłów BP-1150 bloków nr 1 i 2,
 • Remont absorbera i regavo IOS,
 • Rekonstrukcja odtworzeniowa rur pyłowych palnika pyłowego kotła r 1 i 2.

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz

2014
 • Turbozespół upustowo-kondensacyjny

  Dokończenie zadania p.n. "Zabudowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz".

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

2012
 • Wykonanie usług monterskich podczas remontu średniego bloku nr 4.

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wielkoposki

2013
 • Wykonanie remontów bieżących (w tym planowych przeglądów) oraz konserwacji urządzeń cieplno-mechanicznych wraz z ich armaturą i instalacjami, układami pomocniczymi - zakres kotłowy i turbinowy.

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

2016
2014
2013
 • Modernizacja pomp IOS 7-8 w Elektrowni Dolna Odra.
 • Remont kapitalny części ciśnieniowej kotła OP650050 oraz rurociągów wysokoprężnych łączących kocioł z turbiną bloku nr 1.
 • Remont kapitalny turbozespołu nr 1.
 • Pierwszy przegląd główny generatora A w Elektrowni Pomorzany.

Dla MEGAZEC sp. z o.o.

2014
 • Modernizacja TG3 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

Dla MADOR SERWIS s.c.

2015
2014
2013
 • Bieżące utrzymanie ruchu, obsługa wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych, okresowych próbobierni w  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
 • Bieżące utrzymanie ruchu, obsługa wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych, okresowych próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.
 • Bieżące utrzymanie ruchu, obsługa wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych, okresowych próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Dla Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji NYSA

2014
 • Budowa wiaty o konstrukcji stalowej na dz. nr 2/8 na terenie zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych i Stabilizacji Osadów Ściekowych - Zakład nr 1 w Jędrzychowicach.

Dla ELMEN sp. z o.o.

2015
Komora koszy grzewczych LUVO w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Komora koszy grzewczych LUVO w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

 • Remont / modernizacja OPP LUVO bl. 9 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Dla POLIMEX MOSTOSTAL Opole

2017
 • Wykonanie prac przygotowawczych pod nowe rurociągi - demontaż istniejących rurociągów - zadanie w ramach budowy bloków 5 i 6.